Стратегическият борд

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Стратегическият борд (СБ) е обща партньорска структура, включваща румънски и български заинтересовани страни от трансграничния регион, създадена с цел разработване и прилагане на тази стратегия.

Членовете на Стратегическия борд бяха избрани чрез прозрачни процедури от Румъния и България от национално, регионално и местно ниво, обхващащи публични институции, местни и регионални власти, съответните НПО, икономически сектор. СБ включва 28 членове от двете страни (14 от всяка страна на границата).

От 2022 г. членовете на Стратегическия борд работиха върху:

1. Определяне на географския район, обхванат от стратегията и основните вело маршрути. Този сложен процес беше финализиран през декември 2023 г., след като преди това беше идентифицирана мрежа от вело маршрути (основният маршрут Евро Вело6 и други регионални и местни маршрути, които ще свързват различни туристически атракции от региона, с главния маршрут).

2. Идентифициране и приоритизиране на нуждите на територията, които ще бъдат адресирани с цел увеличаване на туристическия потенциал на района и установяване на методите за задоволяване на тези нужди.

3. Определяне на операциите (проектите), които ще допринесат за постигането на целите на стратегията.

eurovelo6.jpg

Стратегическият борд подготвя първата покана за идеи за проекти. Избраните идеи за проекти по-късно ще бъдат разработени в цялостни проекти, които ще бъдат изпълнени с финансиране от Програма Интеррег VI-A Румъния - България или от други източници. 

Списък на членовете на Стратегическия борд
Синтез на решенията на СБ
Правилник за дейността