Обща информация

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Обща информация

Програмата Interreg VI-A Румъния България беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Програма Interreg VI-A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Програмата беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

За актуализирана информация относно статуса на програмата влезте в Портала за отворени данни за сближаване на ЕК

Докладвани данни за изпълнението на Програма Интеррег VI-A Румъния-България към Европейската комисия:

Общият бюджет на Програмата, включително средствата за техническа помощ, е 207,457,162.00 евро (от които 163 497 401,00 отпуснати от ЕФРР).

Общата налична сума за проекти е 191 001 637,50 евро (от които 152 801 310,00 средства от ЕФРР).

Програмата е организирана по 4 приоритета, разбити на 5 конкретни цели, както следва:

 •  Приоритет 1: Добре свързан регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 27.15 милиона евро (21.40 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 25 милиона евро (20 милиона евро от ЕФРР)

Специфична цел 3.2:

Развитие и засилване на климатична устойчивост на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност

 • Приоритет 2: По-зелен регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 93.4 милиона евро (73.61 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 86 милиона евро (68.8 милиона евро ЕФРР)

Специфична цел 2.4

Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи

Специфична цел 2.7

Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

 • Приоритет 3: Образован регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 16.29 милиона евро (12.84 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 15 милиона евро (12 милиона евро от ЕФРР)

Специфична цел 4.2

Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда

 • Приоритет 4: Интегриран регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 70.60 милиона евро (55.64 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 65 милиона евро (52 милиона евро ЕФРР)

Специфична цел 5.2

Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските райони 

Програмни документи

 • Програмата Interreg VI-A Румъния-България можете да намерите тук, а приложенията тук.
 • Комуникационната стратегия можете да намерите тук.
 • Планът за оценка можете да намерите тук.
 • Екологичният доклад (версия в процес на консултация) може да се види на RO, ENG, BG.
 • Декларацията за околната среда е достъпна в RO, ENG, BG.
 • Можете да видите решението на Европейската комисия за одобрение на Програмата на румънски тук и на български тук.
 • Териториалният анализ на трансграничния регион Румъния-България може да бъде намерен тук.

Процес на програмиране