ИТС

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

ИНТЕГРИРАНАТА ТЕРИТОРИАЛНА СТРАТЕГИЯ за трансграничният регион Румъния-България

Програмата Интеррег VI-A Румъния-България ще допринесе за изпълнението на целта на политика 5 Европа по-близо до гражданите чрез иновативен инструмент, Интегрираната териториална стратегия (ИТС). Стратегията трябва да отговаря на икономическите, социалните и екологичните нужди на трансграничния регион Румъния-България и трябва да отразява очакванията и приноса на разработените от съответните заинтересовани страни от района, Стратегическият борд. Създаването на Интегрираната териториална стратегия се основава на членове 28 и 29 от Регламент (ЕС) 2021/1060 – Регламент за общите разпоредби.

Основната цел на Стратегията е да осигури развитието на района чрез насърчаване на туризма и културното наследство, взаимосвързани с всички свързани социално-икономически области, като: туристическа и културна инфраструктура, околна среда, човешки ресурси и образователна система, развитие на бизнеса, достъпност и др. Гръбнакът на стратегията, интегрираща всички тези области, е развитието на велосипедния туризъм, възползвайки се от маршрута ЕвроВело 6, който минава през региона, от западната му страна до бреговете на Черно море на изток.

Повече информация за маршрута на ЕвроВело 6 в Румъния и България е представена тук: EвроВело 6 в Румъния и България

 

Интегрираната териториална стратегия е в процес на разработване.

Визията и целите на стратегията ще бъдат публикувани, след като бъдат одобрени от Стратегическият борд (СБ), след публични консултативни срещи със съответните заинтересовани страни от района, които ще се проведат скоро.

 po5.jpg

 

Повече информация относно дейността на Стратегическия съвет и изпълнението на Стратегията можете да намерите тук:

Информация за Стратегическия борд

EвроВело 6 в Румъния и България

Покана за проектни предложения

Methodology for assessment of the Integrated Teritorial Strategy

List of eligible expenditure Gov Project

Проекти