Проекти

Обществено противопоставяне при бедствени ситуации

Търсене в уебсайта

Обществено противопоставяне при бедствени ситуации - ROBG-21

Каква е целта?

Повишаване на местния капацитет в селските райони на граничния регион Румъния-България (района на Долж в Румъния, Видин и Монтана в България) за превенция и смекчаване на бедствията чрез развитие на разширени доброволчески звена и тяхната по-добра подготовка, включително в трансграничен контекст.

Какъв е бюджетът?

280.566,42 euro, от които 238.481,46 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Асоциация Василиада

бенефициент 2 (B2): Български червен кръст

бенефициент 3 (B3): Свободен младежки център, България

бенефициент 4 (B4): Червен Кръст - Клон Долж

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-02

Крайна дата: 2018-02-01

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Видин, Монтана и София в България

Долж в Румъния

Какво ще стане?

  • Популяризиране на проекта - публикации и публичност;
  • Проучване на нуждите и ресурсите;  
  • Международни срещи на експерти;
  • Разработване на методически материали;
  • Разработване на уеб сайт;
  • Провеждане на 54 обучения в двете държави;
  • Провеждане на две съвместни практически учения;
  • Управление на проекта;
  • 200 доброволци, обучени и подготвени за съвместни действия в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации;
  • 120 местни административни служители, подготвени за управление на риска.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата:

- 64,000 души, които се ползват от действията по управление на риска.

Резултати на програмата:

- Увеличаване на броя на специалисти на място, подготвени за действия в случай на бедствие;

- Принос към уменията на местните власти да управляват хора по време на извънредни ситуации;

- Подобрено управление на общия риск в трансграничния регион.

Състоянието на проекта

Основни резултати, постигнати през предходните отчетни периоди:

Дейност 1 - Популяризиране на проекта - 479 души от местните власти бяха информирани за проекта

Дейност 2 - Изпълнение на сравнително проучване - разработен е 1 изследователски доклад за ситуацията в Румъния и България.

Дейност 3 - Първо заседание на експерти по CODE - приет е докладът за научните изследвания и заданието за създаване на обща методология;

Дейност 4 - Изготвяне на методически комплект - разработен е 1 методологически комплект за обучение;

Дейност 5 - Второ заседание на експерти на CODE - на заседанието участваха 20 експерти, за да обсъдят цялата програма за обучение, разработена в рамките на дейност 4;

Дейност 6 - Разработване и поддръжка на уебсайт - платформата на проекта се актуализира постоянно с нова информация;

Дейност 7 – Обучения - бяха организирани 54 курса;

Дейност 8 - Съвместни практически упражнения; 2 организирани събития;

Дейност 9 - Материално обезпечаване на образование и мрежа - всички видове оборудване бяха предоставени на местните общности;

Дейност 10 - Заключителен форум - едно събитие, организирано в Румъния;

Дейност 11 - Публикации – Събиране на материали и разработване на брошура, на румънски и български;

Дейност 12 - Информация и публичност - бяха организирани 4 пресконференции и бяха раздадени 300 промоционални материала на участниците в обученията;

Дейност 13 - Управление на проекта: бяха организирани 8 срещи на екипа на проекта.