Проекти

CBA - Програма за трансгранично усъвършенстване на...

Търсене в уебсайта

CBA - Програма за трансгранично усъвършенстване на областните администрации на окръг Гюргево и област Русе - ROBG-136

Каква е целта?

Проектът има за цел да засили сътрудничеството между териториалните административни звено- Областна администрация на Гюргево и Русе в области от общ интерес като регионални инвестиции и зелена икономикa.

Какъв е бюджетът?

440.393,19 euro, от които 374.334,21 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Окръжна администрация Гюргево (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Областна администрация Русе (България)

бенефициент 3 (B3): Община Ценово (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-05-20

Крайна дата: 2017-05-20

продължителност: 25 понеделник

Където се прилага?

Област Русе и окръг Гюргево

Какво ще стане?

  • Закупуване на оборудване и услуги;
  • 1 разработен анализ, 1 наръчник, 1 стратегия, 2 кръгли маси, 2 семинара;
  • менторска програма и курсове за обучение;
  • обмен на добри практики в 2 страни от ЕС;
  • 1 съвместен план за действие за подобряване на условията на административно ниво.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 7 трансгранични механизми: 1 споразумение, 1 мрежа, 1 план за действие, 1 анализ, 1 стратегия, 1 инструмент за обмен на информация

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в трансграничния регион.

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран и резултатите в момента се анализират на ниво Програма (окончателният доклад се проверява).

След като Бенефициент 2 се сблъска с проблеми при осигуряването на необходимите финансови средства за реализацията на проекта, в партньорството бе въведен нов партньор - Община Ценово, който поема бюджета на Б2 и съответния дял от дейностите по проекта. Бенефициентът 2, от своя страна, продължава да участва в изпълнението на дейностите по проекта без финансов принос.

Пресконференцията за откриване на проекта се проведе на 16 май 2018 г. в Гюргево.

Първата инициатива от предложената програма за усъвършенстване на обучението на персонала на бенефициентите, а именно програма за менторство, беше организирана в Русе 23-27 април 2018 г.и в периода 18-22.06.2018 г. в Гюргево. Обучението „Управление на публичните инвестиции“ се проведе в Констанца в периода 06-11.08.2018

И двамата бенефициенти - окръг Гюргево и община Ценово, също закупиха необходимото оборудване, за да осигурят модерна рамка за дейността на своите администрации.

Бенефициент 3 разработи анализ и интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на ниво трансграничен регионРусе. Две кръгли маси - в Русе на 03.10.2018 г. и в Гюргево една 04.10.2018 г. бяха организирани като част от процеса на разработване на стратегията.

Беше организирано проучвателно посещение за обмен на добри практики за представители на администрацията на бенефициентите в 2 държави от ЕС - Швеция в периода 24-29.06.2018 г. и Австрия в периода 09-14.09.2018 г. Беше създадена работната група за подготовката на Плана за действие за бъдещите инвестиционни възможности.