Проекти

L-TeN -Свързване към Трансевропейската мрежа чрез...

Търсене в уебсайта

L-TeN -Свързване към Трансевропейската мрежа чрез по–добра свързаност на третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на района - ROBG-127

Каква е целта?

Да се подобри свързаността между основната и мултимодалната трансевропейска транспортна мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуреле и Левски като „мостове“ за съвместна транспортна система.

Какъв е бюджетът?

4.532.577,37 euro, от които 3.852.690,77 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Териториална Административна Единица– Град Турну Мъгуреле(Румъния)

бенефициент 2 (B2): Община Левски (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-02-15

Крайна дата: 2020-08-20

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Град Турну Мъгуреле, Окръг Телеорман в Румъния

Община Левски, Област Плевен в България

Какво ще стане?

  • кммодернизирани в Град Турну Мъгурле (улица „Михай Браву“, улица „Сфънтул Винери“ , улица „Кимией“ , улица „Г-л Прапорджеску“ и улица „Таберей“);
  • кммодернизирани в Община Левски (общински път PVN 1110 Обнова -Каменецкм6+800 до км 13+868);
  • Организиране на конференции в началото и в края на проекта;
  • Публикуване на 16 прессъобщения за популяризиране на проекта;
  • Изготвяне на информационни и промоционални материали (билбордове, дипляни, плакати, банери);
  • Създаване на система за управление на трафика;
  • Осведомителна кампания относно системата за управление на трафика;
  • Създаване на интегрирана система за осведомяване за мерките за безопасност на движението ;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата:

- 8.977 км обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища

- Създадени 2 съвместни механизма (система за управление на трафика и обща система за мерки за безопасност)

Резултати от програмата: Трансгранично население (23 427 души: Турну Мъгуреле = 21 233 души и Левски = 2 194 души), обслужвани от модернизирана инфраструктура, водеща до трансевропейската транспортна мрежа

Състоянието на проекта

Проектът е в процес на изпълнение, като до момента са отчетени следните резултати:

Договорени са услуги за управление на проекти, писме и устен превод и инфоране и публичност.

Конференцията за началото на проекта беше организирана на 7 юни 2017 г. в община Турну Магуреле, като участваха 50 души (представители на двете общини, заинтересовани страни, както и журналисти от местната преса). Материалите за информация и публичност бяха подготвени и разпространени до всички участници.

ВБ е подписал договора за строителство (на стойност от 1268 150 евро) за модернизация на 1 909 км пътища в Турну Магуреле и в рамките на отчетния период е отбелязан важен напредък (90%). По време на посещение на място бешесъобщено, че бенефициентът финализира изпълнението на строителните работи.

Договорът за закупуване и инсталиране на оборудването за системата за управление на трафика е подписан и панелите са инсталирани, информационни съобщения ще бъдат достъпнислед края на август 2020 г.

B2 завърши изпълнението на работите за модернизация на пътища в община Левски (модернизирани 7.068 км).

Трансграничното население от Турну Магуреле и Левски сега се обслужва от модернизираната инфраструктура, водеща до TEN-T, която беше модернизирана в рамките на проекта.