Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Важни дискусии по време на второто заседание на Стратегическия съвет

facebook-post-940x788-px.jpeg

На 18 май 2022 г., се състоя второто заседание на Стратегическия съвет, създаден за изготвяне и изпълнение на Интегрираната териториална стратегия за развитие на трансграничното пространство Румъния-България.

Стратегическият съвет е партньорска структура, включваща съответните заинтересовани страни от трансграничния регион, създадена с цел изработване и прилагане на Интегрираната териториална стратегия на зоната, свързана с маршрут EuroVelo 6 в Румъния и България, която ще допринесе за прилагането Цел на Политиката 5 - Европа по-близо до гражданите, цел, която беше избрана да бъде финансирана от Програма Interreg VI-A Румъния-България, в съответствие с разпоредбите на Регламента на ЕС.

По време на тази среща членовете на Стратегическия съвет имаха възможност да се опознаят, да общуват и да обсъдят Правилника за дейността и техническото задание за договаряне на необходимата външна експертиза за изработването на Интегрираната териториална стратегия.