Свързани!

connected.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Свързани!

Приоритет 1: Добре свързан регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 27.15 милиона евро (21.40 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 25 милиона евро (20 милиона евро от ЕФРР)

Специфична цел 3.2:

Развитие и засилване на климатична устойчивост на изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност.

Програмата има стратегически подход за справяне с трансграничната мобилност и свързаност в района.

Две операции от стратегическо значение могат да бъдат финансирани по Приоритет 1, SC 3.2: 

DISMAR – Дунавска интегрирана система за маркиране

  • Водещ партньор: Речна администрация на Долен Дунав Галац – AFDJ Галац Партньори: Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав – ИАППД Русе
  • Индикативен бюджет: 8 000 000 евро (ЕФРР)

Подобряване на железопътната свързаност и мобилността през Дунавския потенциал

  • Водещ партньор/Партньори: румънски и български министерства; Румънски и български железопътни национални компании, други участници, свързани с тази област
  • Индикативен бюджет: 12 000 000 евро (ЕФРР)

Моля, намерете някои примери за подкрепени действия за подобряване на железопътната свързаност и мобилността през река Дунав (примерен списък):

connected.png Изработване на предпроектни проучвания за електрификация и цифровизация на железопътната инфраструктура.

connected.png Проектиране и прилагане на устойчиви транспортни инструменти и решения за по-добра свързаност и мобилност в зоната на ТГС, за железопътния транспорт, включително, но не само: безопасност, териториално разгръщане, надеждност, ефективност, познаване в реално време на графици, трафик и билети и т.н. .

connected.png Идентифициране и справяне с липсващите връзки и пречките в железопътната и речната инфраструктура: проучвания, стратегии, съвместни решения, съвместни инструменти и др.

connected.png Подобряване и разширяване на железопътния транспорт: проучвания относно безопасността на движението, кампании за повишаване на осведомеността, проучвания за свързаност/мобилност за разбиране на товарните и пътническите потоци, пътуването до работа и др.

connected.png Проектиране и внедряване на интегрирани решения за подкрепа на мобилността и свързаността по време на криза.

connected.png Проектиране и прилагане на устойчиви транспортни решения за по-добра свързаност и мобилност в района.

connected.png Модернизация, модернизиране и разширяване на железопътната инфраструктура • Дейности за модернизация на железниците (включително електрификация на железопътните линии и въвеждане на системата за железопътна сигнализация ERTMS / ETCS);

connected.png Работи по модернизация, реконструкция и изграждане на жп спирки и гари.

Също така примери за действия за подобряване на условията за корабоплаване и безопасността по река Дунав и Черно море с цел подобряване на мобилността и свързаността в трансграничния район (примерен списък):

coonected.png Намаляване на административната тежест и други видове тесни места: проучвания, анализи, решения, инструменти.

coonected.png Разработване и прилагане на съвместни координирани стратегии, инструменти и пилотни приложения за подобряване на условията за корабоплаване по Дунав и Черно море (напр. съвместни проучвания за осъществимост, документи за инженерно планиране, морфологични и хидродинамични проучвания за установяване на условията за натрупване на седименти и др.).

coonected.png Разработване и прилагане на интегрирани мерки за подобряване на условията за корабоплаване за общия сектор на река Дунав и Черно море в трансграничната зона (напр. интегриране на системите за маркиране на река Дунав, оборудване, сигнализация и др.).

 

Изходни индикатори

Цел (2029)

Резултатни индикатори

Цел (2029)

PSO2 Дължина на водни пътища, поддържани в румънско-българската трансгранична зона

470 km

RCR104 Взети или надградени решенияот страна на организациите

 

2 решения

RCO84 Пилотни действия, разработени съвместно и реализирани в проекти

1 Пилотно действие

RCO83 Съвместно разработени стратегии и планове за действие

1 стратегии/ планове за действие

RCO87 Организации, които си сътрудничат през границата

4 организации

RCR84 Организации, които си сътрудничат през границата след приключване на проекта


2 организации

PSO1 Дължина на железопътни линии, реконструирани или модернизирани, в трансграничната зона Румъния-България

0.5 km

RCR 58 годишни потребители на новопостроени, модернизирани, реконструирани или модернизирани железници

5,000.00 пътник-км/ година