ПО-ЗЕЛЕН

greener.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

ПО-ЗЕЛЕН

Приоритет 2: По-зелен регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 93,4 милиона евро (73,61 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 86 милиона евро (68.8 милиона евро ЕФРР)

Специфична цел 2.4

Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи

Две операции от стратегическо значение могат да бъдат финансирани по Приоритет 2, SC 2.4:

STREAM 2 - Рационализиране на трансграничното сътрудничество: Съвместен подход за устойчивост при бедствия

  • Водещ партньор: Генерален инспекторат за извънредни ситуации, Румъния
  • Партньори: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, България; Окръжен инспекторат за извънредни ситуации “Dobrogea” Констанца, Румъния; Териториален инспекторат на гранична полиция Гюргево, Румъния; Академия на МВР, България; Национално сдружение на доброволците в Република България.
  • Индикативен бюджет: 19 500 000 евро (ЕФРР)

 Danube RISK - Превенция на риска на река Дунав

  • Водещ партньор: Министерство на околната среда, водите и горите, Румъния
  • Партньори: Национална администрация „Румънски води”, Министерство на околната среда и водите, България, Басейнова дирекция на река Дунав, България
  • Индикативен бюджет: 14 000 000 евро (ЕФРР)

 Действията, свързани с предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, ще бъдат изпълнявани чрез операции от стратегическо значение, разработени съвместно от публични органи заедно с други заинтересовани страни от двете страни на границата, като се вземат предвид подходи, основани на екосистемите. Действията ще се фокусират върху:

 greener-constr.png Подобряване на капацитета за превенция на риска и интервенция в трансграничния регион чрез разработване на съвместни оперативни центрове и съвместни планове за намеса;

 greener-constr.png Повишаване на капацитета за намеса и реакция чрез инвестиции в оборудване и превозни средства, ИТ системи и др;

 greener-constr.png Разработване на общи учебни програми за обучение и разгръщане на съвместни учения, включително услуги за доброволно реагиране;

 greener-constr.png Подобряване на трансграничната координация и капацитета за адаптиране към изменението на климата и свързаните с него рискове (наводнения, пожари, хидроложки засушавания, замърсяване);

 greener-constr.png Разработване на съвместни методологии за оценка на риска и мониторинг на риска в трансграничния регион (риск от наводнения, включително проливни наводнения, риск от суша);

Видовете действия, свързани с адаптирането към изменението на климата, ще се изпълняват чрез целеви/редовни покани за проекти. Ето няколко примера:

 greener.png Подкрепа за промяна на поведението, чрез повишаване на осведомеността, изграждане на мрежи от общности и заинтересовани страни и прилагане на образователни дейности за това как да се адаптират към отрицателните ефекти от изменението на климата, особено сред местните общности, туристическия сектор и собствениците на гори;

 greener.png Разработване на съвместни методи и инструменти за подобряване на капацитета за планиране, вземане на решения и намеса на съответните заинтересовани страни, включително ангажиране на обществеността, в адаптирането към изменението на климата (напр. идентифициране, оценка на нуждите, проектиране и прилагане на съвместни трансгранични стратегии, планове за действие, процедури, методологии, политики, инструменти, системи за мониторинг и др.);

 greener.png Разработване на методи и инструменти за подпомагане на планирането на адаптацията и вземането на решения относно мерки за адаптация към изменението на климата;

 greener.png Идентифициране, оценка и намаляване на отрицателните последици от изменението на климата върху социално-икономическите дейности в района (напр. разработване и прилагане на съвместни стратегии, инструменти, планове, решения, съвместна помощна дейност);

 greener.png Прилагане на съвместни екосистемни мерки за адаптиране към изменението на климата, например:

  • Мерки за повторно залесяване, опазване и опазване на горите, включително прилагане на системи за наблюдение на горите в общността, свързани с изменението на климата;
  • Предотвратяване и обръщане на опустиняването чрез интегрирано управление на земята и водата (напр. защита на растителната покривка, засаждане на дървета, създаване на семенни банки, обогатяване на почвата с хранителни вещества, повторно въвеждане на избрани видове, изграждане на зелени „буферни зони“);
  • Подпомагане на управлението на водата и земята чрез зелени решения (например: реки, възстановяване на реки и озеленяване на природата, зелени решения за дренажни системи, натурализирани езера за дъждовна вода и др.)

Изходни индикатори

Цел
(2029)

Резултатни индикатори

Цел
(2029)

RCO26 Зелена инфраструктура, построена или надградена за приспособяване към изменението на климата

67 хектара

RCR35 Население, което се възползва от мерки за защита срещу наводнения

 

1,000,000 лица

RCO84 Пилотни действия, разработени съвместно и изпълнени в проекти

4 Пилотни действия

RCR 104 Взети или надградени решения от страна на организациите

2 решения

RCO87 Организации, които си сътрудничат през границата

13 Организации

RCR84 Организации, които си сътрудничат през границата след приключване на проекта

7 Организации

RCO24 Инвестиции в нови или подобрени системи за наблюдение, готовност, предупреждение и реагиране при природни бедствия

20,000,000 евро

RCR 37 Население, което се възползва от мерки за защита срещу свързани с климата природни бедствия (различни от наводнения или горски пожари)

1,000,000 лица

RCO122 Инвестиции в нови или подобрени системи за наблюдение, готовност, предупреждение и реагиране при бедствия срещу природни рискове, които не са свързани с климата

4,000,000 евро

RCR96 Население, което се възползва от мерки за защита срещу природни рискове, които не са свързани с климата и рискове, свързани с човешката дейност

300,000 лица

Специфична цел 2.7

Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване

Примери за поддържани типове действия (примерен списък):

 greenerleaf.png Насърчаване, улесняване и насърчаване на участието на гражданите в опазването на биоразнообразието, включително неговото опазване и устойчиво използване;

 greenerleaf.png Опазване на биоразнообразието и местообитанията чрез прилагане на най-добри практики от правителствени агенции, изследователски институти, неправителствени организации, както и активно участие на гражданското общество (напр. подкрепа за възстановяване или подобряване на естествени или полуестествени местообитания, създаване на екологични коридори или други зелена инфраструктура, обръщане на деградацията на местообитанията, намаляване на фрагментацията на земята или морския пейзаж и смекчаване на натиска/заплахите и т.н.).

 greenerleaf.png Опазване и възстановяване на природата и биоразнообразието, намиращи се в и в близост до населени места чрез подходящи съвместни решения, включително чрез създаване на екологични коридори, зелени мостове, еко-пасажи, зелена инфраструктура, екодукти и др. за повторно свързване на изкуствено фрагментирани природни територии; • Подкрепа за събиране на данни и обмен на информация по отношение на биоразнообразието между двете страни на границата;

 greenerleaf.png Съвместна оценка, подобряване и насърчаване на екосистемните услуги на местно и регионално ниво в трансграничен контекст;

 greenerleaf.png Развитие и подобряване на екосистемите (като гори, гористи местности, реки, езера, крайбрежия, влажни зони, мочурища, градски паркове, обработваеми земи и т.н.) за подобряване на техните потенциални услуги (ползи) за обществено благополучие (от екологично, естетическо, духовно, здравословно перспектива) за подпомагане на биоразнообразието и намаляване на замърсяването;

 greenerleaf.png Споделяне на добри практики и прилагане на екологични и иновативни решения, които са насочени към инвазивните чужди видове и укрепват практиките за устойчиво управление на околната среда (напр. щадящо опрашителите управление, управление на водни обекти, гори и др.);

 greenerleaf.png Подпомагане на създаването на банки за семена, възстановяване на почвената органична материя и организми, които насърчават установяването и растежа на по-високи растения и повторно въвеждане на избрани видове;

 greenerleaf.png Развитие на зелени инфраструктури и подкрепа на биоразнообразието и опазване на природата в населените места, включително чрез: озеленяване на покриви и фасади, градинарство, насърчаване на зелени екологични решения за замяна на пестициди и хербициди в градските райони и др.

 greenerleaf.png Развитие на зелени площи, включително връзки между зелени площи (градски паркове, зелени спортни съоръжения, гори, зеленина на брега на река);

 greenerleaf.png Повишаване на осведомеността за ползите от зелените площи, включително в градските райони, насърчаване на местни действия за по-екологични селища и рехабилитация на изоставени индустриални зони, насърчаване на промяна в поведението по отношение на подобряване на защитата и опазването на природата и биологичното разнообразие и намаляване на замърсяването;

 greenerleaf.png Подобряване на контрола на замърсяването чрез подкрепа на инвестиции в мониторинг и събиране на данни за замърсяването на въздуха, почвата и водата, особено в градските райони, включително чрез създаване на инструменти за измерване на качеството на въздуха, почвата и водата и предоставяне на данни в реално време (напр. мрежи от сензори и приложения и платформи, позволяващи докладване от обществеността).

Изходни индикатори

Цел
(2029)

Резултатни индикатори

Цел
(2029)

RCO84 Пилотни действия, разработени съвместно и изпълнявани в проекти

16 Пилотни действия

RCR104 Взети или надградени решения от страна на организациите

 

8 решения

RCO87 Организации, които си сътрудничат през границата

32 решения

RCR84 Organizations cooperating across borders after project completion

16 решения

PSO3 Инструменти, приложени за смекчаване на замърсяването

8 инструмента

PSR3 Население, живущо в зоната, обхваната от приложените инструменти за смекчаване на замърсяването

210,000 лица

RCO36 Поддържана зелена инфраструктура за цели, различни от адаптиране към изменението на климата

5 хектара

RCR95 Населението, което има достъп до нова или подобрена зелена инфраструктура


3,750 лица