По близо!

closer.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

По близо!

Приоритет 4: Интегриран регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 70,60 милиона евро (55,64 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 65 милиона евро (52 милиона евро ЕФРР)

Специфична цел 5.2

Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, културата, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в райони, различни от градските райони.

Свързващият елемент между двете граници ще бъде Евровело маршрут 6, който ще допринесе за развитието на граничната зона чрез многосекторни интервенции! Велосипедният маршрут има значителен потенциал за привличане на нови посетители и за създаване и консолидиране на марка за региона като цялостно наследство/екодестинация.

  1. Разработване на маршрута Eurovelo 6

Ще се поддържат следните видове действия (примерен списък):

 bicycle.png Развитие на необходимата велосипедна инфраструктура, включително мерки за безопасност, пунктове за първа помощ и обслужване, сигнализация и др. Приоритет ще се дава на проекти, осигуряващи връзка с туристически атракции – културни обекти, обекти на природното наследство и с други транспортни средства. Свързаната инфраструктура (вкл. нова, реконструкция или модернизация на съответните пътни участъци) също се разглежда в надлежно обосновани случаи и в съответствие със списъка на операциите.

 bicycle.png Осигуряване на пътна безопасност за участъците, припокриващи маршрута EuroVelo, с оглед на спазването на стандартите, свързани със системите за пътна сигнализация и/или допълнително развитие на инфраструктурата, предназначена за велосипедисти и пешеходци, като тунели, обходни пътища, мостове, надлези и пътеки и защитени велосипедни алеи

 bicycle.png Осигуряване на ефективни връзки и достъп до и от други транспортни средства, включително пристанища и железопътни гари – адаптиране на инфраструктурата

 bicycle.png Осигуряване на наличие на обществен транспорт във връзка с колоездачния маршрут EN 76 EN

 bicycle.png Осигуряване на подходящи услуги по маршрута EuroVelo, като например: настаняване, храна, напитки и зони за почивка и отдих, услуги, включително велосипедни спирки, информация, оферти за резервации, друга помощ

 bicycle.png Осигуряване на комуникация и информация, онлайн и по маршрута, включително мобилни/е-приложения за велосипедисти и др

 

  1. Подпомагане на туристически дейности, свързани сектори и индустрии

  Ще бъдат финансирани действия за допълване и разширяване на съществуващото предложение и за увеличаване на привлекателността на региона по протежение на EuroVelo 6, чрез капитализиране на наличното природно и културно наследство и туристически атракции. Малките, семейните и местните предприятия – МСП – също са особено насочени.

В това отношение могат да бъдат подкрепени следните действия (примерен списък):

 pliant.png Инвестиции в икономическата конкурентоспособност на местния бизнес, включително, но не само: изграждане/модернизиране на производствени съоръжения; доставка на съответното оборудване; приемане на цифрови технологии и др.

  Обособяване на природни обекти за стопанско ползване: пътеки/пътеки, депониране на отпадъци, охрана, сигнализация, къмпинги, други атракции на открито и др.

 pliant.png Поддържащи обекти с туристически потенциал: строителство, модернизация/реставрация на замъци, крепости, църкви, манастири, дворци, археологически обекти, частни/обществени музеи, библиотеки, художествени колекции/галерии, места за изложби, винарни, агроферми (напр. ферми за лавандула/ полета; ферми/полета за рози, традиционни фабрики за масло, кошари за овце), приключенски паркове, атракции на открито и др.

 pliant.png Създаване на общи продукти и услуги за историческо, природно и културно наследство, разширяване и подобряване на услугите, насочване към нови пазари и създаване на работни места в трансграничния район, включително чрез създаване на място и онлайн магазини, особено за традиционни/местни продукти ( местна храна, хляб, вино, сирене, роза, лавандула, мед и др.), включително свързаната туристическа инфраструктура, достъп и връзки към туристическите обекти;

 pliant.png Подкрепа за местни и регионални участници за оценяване на потенциално ценни туристически цели/места/преживявания, включително чрез създаване на устойчиви туристически пътеки или разработване на етикети за качество за отлични услуги, популяризиране и маркетинг на туристическата оферта и т.н., като се възползват от тенденциите в социалните медии – като напр. „инста-туризъм“ също се насърчава.

 pliant.png Обучение на персонала, особено дигитални умения.

  1. Подкрепа за изпълнение на интегрираната териториална стратегия

Следните видове дейности могат да бъдат подпомогнати (неизчерпателен списък):

 6961961.png Развитие на капацитета на заинтересованите страни за изпълнение на интегрираната териториална стратегия;

 6961961.png Подпомагане на изпълнението и мониторинга на интегрираната териториална стратегия.

Изходни индикатори

Цел
(2029)

Резултатни индикатори

Цел
(2029)

RCO58 Поддържане на специална колоездачна инфраструктура

200 km

RCR64 Годишни потребители на специална велосипедна инфраструктура 

 

5,000 Потребители годишно

RCO77 Брой подкрепени културни и туристически обекти

18 културни и туристически обекти

RCR77 Подкрепа за посетители на културни и туристически обекти

32,400 Посетители годишно

RCO87 Организации, които си сътрудничат през границата (свързани с МСП)

60 организации

RCR84 Организации, които си сътрудничат през границата след приключване на проекта (свързани с МСП)

45 организации

RCO76 Интегрирани проекти за териториално развитие

60 проекти

RCO01 Подкрепени предприятия (от които: микро, малки, средни, големи)

31 предприятия

RCO02 Предприятия, подкрепени с безвъзмездни средства

31 предприятия