Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Избор на цели на политика

Цел на политиката 3 и Цел на политиката 5 бяха избрани да бъдат финансирани чрез решение на СРГ № 4 от 16-ти Септември 2020.

ЦП3По-свързана Европа

iii. Развитието и подобряването на устойчива, издръжлива на климатични промени, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до Трансевропейската транспортна мрежа TEN-T и трансгранична мобилност.

В рамките на ЦП3 ще се финансират само стратегически проекти. В тази връзка на 5-ти Октомври 2020 г. бе лансирана покана за идеи за стратегически проекти.

ЦП5 - Европа, по - близка до гражданите

ii. Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в области, различни от градските райони.

Изпълнението на ЦП5 ще бъде постигнато чрез интегрирана териториална стратегия за определена територия, която трябва да бъде разработена и прилагана от съответните заинтересовани страни от покриваната територия.

Цел на политиката 2 и Цел на политиката 4 бяха избрани да бъдат финансирани чрез решение на СРГ № 7 от 23-ти Февруари 2021.

ЦП2 По-екологичен нисковъглероден преход към икономика с нулеви въглеродни емисии и устойчива Европа със следните специфични цели:

  1. Насърчаване на адаптацията към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид подходите, основани на екосистемите.

Видове действия, свързани с превенцията на риска от бедствия, устойчивостта, като се имат предвид подходите, основани на екосистемите, ще бъдат изпълнявани чрез стратегически проекти.

vii. подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градската среда, и намаляване на всички форми на замърсяване.

ЦП4 По - социална и приобщаваща Европа, прилагаща Европейския стълб на социалните права, със следната цел:

ii. Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта към дистанционно и онлайн образование и обучение.