Проекти

РИСК при мащабни инфраструктури

Търсене в уебсайта

РИСК при мащабни инфраструктури - ROBG-23

Каква е целта?

Увеличаване на информираността на местното население по отношение на опасностите, свързани с голяма инфраструктура чрез обучение и комуникация.

Какъв е бюджетът?

810.143,41 euro, от които 688.655,90 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Националния институт за научни изследвания в областта на физиката и ядреното инженерство "Хория Хулубей" (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ – Русе (България)

бенефициент 3 (B3): Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT) (Румъния)

бенефициент 4 (B4): University of Ruse Angel Kanchev (UR) (Bulgaria)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-02

Крайна дата: 2018-02-02

продължителност: 24 понеделник

Където се прилага?

Гюргево, Мехединц, Кълъраш, Констанца, Долж в Румъния (+ Илфов)

Русе в България

Какво ще стане?

  • Разработване на пълна инвентаризация на обществените и частни големи инфраструктури;
  • Оценка на генерираните слаби места, опасности и пресметнати рискове на големите инфраструктури;
  • Създаване на система за обучение на професионалните мениджъри на големи инфраструктури;
  • Подобряване на капацитета за кооперативно развитие и планиране на големите инфраструктури;
  • Информационни дни, организирани от избраните големи инфраструктури;
  • Проектиране и изпълнение на високотехнологични комуникационни средства за избраните големи инфраструктури и киберсигурност;
  • Идентификация на най-добри практики в Дунавския регион;
  • Разработване на учебни програми, учебни материали, партньорски оценки;
  • Методологии, експериментални семинари, изследване на случаи.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 100,000 души, които се ползват от действията по управление на риска.

Резултатите от програмата: Подобрено управление на общия риск в трансграничния регион.

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

Създаден е уебсайт на проекта:www.robg-risckmanagement.eu.

Бяха разработени 12 филма и 3 книги (книга "Най-добри практики";Сборник от откриващата конференция; Учебни и комуникационни умения) бяха разработени и са достъпни на уеб страницата на проекта.

Разработени са 2 проучвания: "Инфраструктури с голям мащаб, свързани с трансграничната зона Румъния - България" и "Проучване на методологията за оценка и определяне на индикатори за въздействие за инфраструктури от голям мащаб", свързани с оценката на уязвимите места, опасностите и изчислените рискове.

Проведени бяха обучения, конференции, работни срещи с основните участници в управлението на риска в мащаб.

93 008 души са облагодетелствани от действия за управление на риска чрез участие в събитията, обучения, срещи, организирани в рамките на проекта и чрез информация, използваща медийния канал.