Проекти

Механизъм за трансгранично сътрудничество в област...

Търсене в уебсайта

Механизъм за трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на многорегионално ниво Румъния – България - ROBG-150

Каква е целта?

Да увеличи капацитета за сътрудничество и ефективността на Румънската национална агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) чрез своите трансгранични децентрализирани органи и на Българската агенция за социално подпомагане в областта на социалната политика в контекста на ТГС.

Какъв е бюджетът?

671.561,63 euro, от които 570.827,37 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Констанца (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Агенция за социално подпомагане / АСП / (България)

бенефициент 3 (B3): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Долж (Румъния)

бенефициент 4 (B4): Окръжна агенция за плащания и социална инспекция Телеорман (Румъния)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2017-08-23

Крайна дата: 2019-11-22

продължителност: 27 понеделник

Където се прилага?

Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца, Румъния

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, България

Какво ще стане?

  • Сравнително проучване Румъния-България по отношение на регулаторната рамка и работните методологии и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция;
  • Анализ на нуждите по отношение на областите за подобряване на управлението на социалните помощи и социалната инспекция чрез серия от 18 фокус групи;
  • Разработване чрез ТГС 2 на публични политики, по една за всяка страна, по отношение на областите на управление на ползите и социалните инспекции, които ще оценят най-добрите практики, установени в двете страни;
  • Организиране на серия от 6 семинара, 3 за управление на социалните помощи и 3 за социални инспекции във Враца, Русе и Крайова с общо 23 специалисти от партньорите от двете области на компетентност;
  • Изграждане на капацитет за деконцентрираните органи на двете публични институции в областта на управлението на социалните помощи и социалните инспекции на границата, основавайки се на новата политика, разработена в сътрудничество;
  • 7 обучения, организирани в Румъния от партньори за съседни AJPISs (3 от AJPIS Dj, 2 от AJPIS Tr и 2 от AJPIS Ct) и 28 обучения в България на регионални (8 курса) и местни (20 курса);
  • Изграждане на капацитет на персонала на кметствата и неправителствените организации от граничния регион по отношение на новата политика, разработена в сътрудничество;
  • Организиране на два вида обучения за (1) персонал на кметовете от 7 румънски графства и (2) управленски персонал на НПО от едни и същи 7 гранични района, от осемте гранични райони на България;
  • Разработване и внедряване на онлайн инструмент за обмен на информация между публичните институции партньори;
  • Информация и публичност: 7000 брошури; 7 000 химикалки; 1800 календара; 2100 папки; 1400 плакати; 2100 блок бележки; уебсайт на проекта (Ръмънски/Български/Английски), фейсбук акаунт за организация на 4 конференции в Румъния и България;

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 5 подкрепени трансгранични механизми за повишаване на капацитета за сътрудничество: 1 сравнително проучване; 2 публични политики, разработени в сътрудничество; 1 междуинституционално споразумение; 1 инструмент за обмен на информация;

Резултати от програмата: повишено ниво на координация на публичните институции в избираемата област.

Състоянието на проекта

Изпълнението на проекта беше финализирано на 22.11.2019 г. и окончателният доклад за изпълнение все още не беше представен.

По отношение на физическия прогрес бяха постигнати следните резултати:

- Бенефициентите по проекта сключиха договори за закупуване на необходимото оборудване за екипите за изпълнение на проекта и цялото оборудване беше доставено. Също така бяха сключени договори за изработване на промоционални материали и доставени рекламни материали;

- Една пресконференция за стартиране на проекта се проведе в Констанца;

- Уебсайтът на проекта е разработен и е достъпен на http://ajpisconstanta-interreg.ro на румънски, български и английски език;

- Експертите на всички бенефициенти разработиха - Сравнително проучване Румъния-България относно регулаторната рамка и работните методологии и процедури в областта на социалните помощи и социалната инспекция;

- 9 фокус групи: 3 с персонал на AJPIS, 3 с персонал на кметства и 3 с ръководен персонал на НПО. По време на фокус групите бяха идентифицирани потребностите, които ще формират основата на разработването на предложенията за публична политика..