Проекти

JEROME -Възможности и оперативна съвместимост за с...

Търсене в уебсайта

JEROME -Възможности и оперативна съвместимост за съвместна румънско-българска трансгранична първа интервенция на химическа-биологична-радиологична-ядрена-високоефективнаексплозия” - ROBG-121

Каква е целта?

Да се подобрят специфичните полеви дейности, провеждани от специализирани полицейски структури непосредствено след събитие, предполагащохимична-биологична-радиологична-ядрена-силна експлозия (CBRNe).

Какъв е бюджетът?

5.999.095,98 euro, от които 5.099.231,59 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Национален институт за научноизследователска и развойна дейност за материали физика - NIMP (Румъния)

бенефициент 2 (B2): Генерален инспекторат на Румънската полиция (Румъния)

бенефициент 3 (B3): Министерство на вътрешните работи (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-12-30

Крайна дата: 2018-06-29

продължителност: 18 понеделник

Където се прилага?

Мехединци, Калафат, Долж, Олт в Румъния

Монтана, Видин, Враца в България

Какво ще стане?

  • Осигуряване на идентично подвижно оборудване за ХБРЯ полицейски звена за намеса от двете страни на границата за откриване на опасни материали
  • Предоставяне на средства за бързо внедряване и ефективно ограничаване
  • Осигуряване на оперативна съвместимост на всички нива между ХБРЯ звената за отговор от двете страни на границата
  • Започване на създаването на РЕСЛАБ, регионална екологична съдебна лаборатория, която да действа като сертифициращ орган за аналитична подкрепа за региона
  • Осигуряване на оборудване за лаборатория на НИМП
  • Информационни и публични дейности - пресконференции, медийни събития, разработване на уеб сайт

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации

Резултати на програмата: повишаване на качеството на реагиране и възстановяване в случай на ХБРЯ събития в трансграничния регион

Състоянието на проекта

Проектът е финализиран.

Основната продукция на проекта - CBRNe мобилни звена за румънски и български специални интервенционни екипи - беше закупена чрез единна процедура за възлагане на поръчки, организирана от водещия бенефициент. Оборудването CBRNe е доставено, инсталирано и въведено в експлоатация в Генералния инспекторат на румънската полиция (Б2) и МВР на БГ (Б3) и персоналът е обучен за работа с оборудването през май 2018 г. Лабораторията, съставена от анализатор на размера на частиците и доставката на XRF спектрометър също беше закупена от водещия бенефициент.

Уеб сайтът на проекта вече функционира: http://www.jerome-robg.eu/.