Проекти

Каква е целта?

Търсене в уебсайта

Каква е целта? - ROBG-11

Каква е целта?

Да се информира населението на целевия регион относно дивия живот в защитените територии и да се ангажират хората в конкретни действия за опазване на околната среда в градовете и Защитените територии от Натура 2000.

Какъв е бюджетът?

258.191,52 euro, от които 219.462,79 euro ERDF

Кой изпълнява проекта?

Водещ бенефициент (BL): Фондация “Феникс – 21 век”, Видин (България)

бенефициент 2 (B2): Сдружение Про-Мехединц (Association Pro-Mh) Румъния

бенефициент 3 (B3): Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин" (България)

Какъв е периодът на изпълнение?

Начална дата: 2016-02-02

Крайна дата: 2017-08-01

продължителност: 18 понеделник

Където се прилага?

Видин, Враца и Монтана в България

Мехединц в Румъния

Какво ще стане?

  • Разработване на проучване на състоянието на защитените зони от Натура 2000 и влажните зони по поречието на река Дунав;
  • Провеждане на семинари и конференции за институциите и заинтересованите страни;                                                                                                                              
  • Съвместна стратегия за управление на защитените територии в трансграничния регион;
  • Пътуващ скаутски лагер и фестивал за почистване СЛИВИ ЗА СМЕТ, информационни кампании в местните училища;
  • Заснемането на дивата природа и екологичните проблеми по поречието на Дунав;
  • Промоционални материали и медийна кампания.

Care vor fi rezultatele (care este contribuția la program)?

Изпълнение на програмата:

-2 проучвания във всяка страна, касаещи дивия живот в защитените територии в регионите Мехединц и Видин-Оряхово;

- 1 разработена съвместна стратегия за управление и подписан Меморандум за съгласие;

- 4 кампании СЛИВИ ЗА СМЕТ в България и 4 в Румъния.

Резултати на програмата:

- Съвместна стратегия за управление на защитени територии в целевия трансграничен регион и намаляване на замърсяването в обектите от Натура 2000.

Състоянието на проекта

Референтен период: 02/02/2016 – 01/05/2016
Проектът е изпълнен съгласно графика.
Две пресконференции бяха организирани (една във Видин и една в Дробета Турну Северин). Партньорите по проекта започнаха проучвания на състоянието на защитените територии и влажните зони по поречието на Дунав от Видин до Оряхово, подготвиха и разпечатаха 1500 листовки и банери (roll-up) и са закупили оборудването, нужно за изпълнението на проекта. Изработката на уеб страница на проекта е стартирала.
Референтен период: 02/05/2016 – 01/08/2016
Фондация „Феникс – 21-ви век“ изпълни следните действия: подписван е трудовия договор с финансовия мениджър; проведена една партньорска среща във Видин; изготвяно е проучване на защитените територии и влажните зони по поречието на Дунав от Видин до Оряхово.
Асоциация „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ изпълни следните действия: подписване на трудови договори с членовете на екипа; три срещи за управление на проекта; две пресконференции, проведени във Видин и Дробета Турну Северин; доставено е офис обурудване и оборуудване за скаутски лагер.
Асоциация Про – Мехединци е изготвила е проучване на защитените територии и влажните зони по поречието на в окръг Мехединци.