Новини

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

Първото заседание на Стратегическия съвет, създаден за изготвяне на интегрирана териториална стратегия на трансграничната зона Румъния-България

startup-593341-1280.jpg

Днес, 8 юли 2021 г., управленските структури на Програмата Interreg V-A Румъния-България организираха онлайн първото заседание на Стратегическия съвет, създаден за разработване на интегрирана териториална стратегия на румънско-българската гранична зона.

Стратегическият съвет е партньорска структура, съставена от представители на заинтересованите страни от румънско-българския граничен регион, специално създадена с цел разработване на интегрирана териториална стратегия на района, която ще допринесе за изпълнението на Цел на политиката 5 - Европа по-близо до гражданите, цел, която е избрана за финансиране по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027, в съответствие с разпоредбите на европейските регламенти.

Срещата започна с представянето на всички членове на Стратегическия съвет и продължи с разпоредбите на европейските регламенти, приложими към Цел на политиката 5 - Европа по-близо до гражданите, на принципите за идентифициране на проекти, които ще бъдат включени в интегрираната териториална стратегия за румънско-българската гранична зона. Срещата продължи с представяне на ролята, отговорностите и основните принципи по отношение на функционирането на Стратегическия съвет, както и календар на конкретни дейности, които трябва да бъдат изпълнявани през следващия период от членовете на Съвета.

Бяха представени най-важните предизвикателства, нужди и потенциал за развитие на румънско-българската трансгранична зона, предварително идентифицирани от териториалния анализ на граничната зона, който е в основата на разработването на Програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027.

Дискусиите и презентациите продължиха с най-важните аспекти на Програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 относно Цел на политиката 5- Европа по-близо до гражданите.