ОБРАЗОВАНИЕ

education.png

Търсене в уебсайта

АРХИВ НА НОВИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Приоритет 3: Образован регион

Общ бюджет, включително фондовете за техническа помощ: 16.29 милиона евро (12.84 милиона евро ЕФРР)

Наличното разпределение за проекти: 15 милиона евро (12 милиона евро от ЕФРР)

Специфична цел 4.2

Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда.

Нашата цел е да изградим приобщаващо и сплотено общество чрез образование и култура, поради което нашата програма подкрепя следните действия (примерен списък):

educated.png Разработване на обширни и структурирани схеми за изучаване на езици като вектор за изграждане на доверие през границата, за създаване на основа за бъдещ обмен, а също и като фактор за насърчаване на заетостта.

educated.png  Разработване на съвместни трансгранични схеми за образование и обучение - на място в райони, където достъпността не е пречка или онлайн, като се използват цифровизирани инструменти и методи за обучение, ако физическото присъствие не е опция.

educated.png Разработване на трансгранични стажове или стажове и програми за студентски обмен за млади висшисти/студенти. BG 64 BG

educated.png Разработване на съвместни инициативи в подкрепа на образованието и ученето за възрастни (УЖЛ), включително улесняване на мобилността с учебна цел.

educated.png Развитие на партньорства между средни и висши учебни заведения и бизнеса, за да се подобри пазарната ориентация и качественият аспект на образованието и да се предложи на младите студенти възможност да се обучават и/или учат от другата страна на границата. По-специално се предвиждат дългосрочни обмени.

educated.png Развитие на партньорства между образователни и обучаващи институции и заинтересовани страни на всички образователни нива (от ранно до висше), за да се подпомогне взаимното обучение и обмен на практики между учители и обучители от двете страни на границата.

educated.png Разработване на съвместни инициативи и действия за подпомагане на достъпа до качествено приобщаващо образование и обучение, включително УЦЖ, на уязвими или маргинализирани групи, включително хора с увреждания, СОП („специални образователни потребности“ е правна дефиниция и се отнася до деца с обучителни проблеми или увреждания, които правят по-трудно за тях да учат от повечето деца на същата възраст). 8. Съвместни мерки за подобряване на връзката между пазара на труда и системата на образование и обучение.

educated.png Инвестиции в инфраструктурата на образователни съоръжения (напр. учебни помещения като класни стаи, лаборатории, библиотеки, работилници, фитнес зали, открити учебни пространства, но също и други съоръжения) за всички образователни нива и образователни дейности (включително допълнителни и извънучилищни), технически и професионални обучение и УЦЖ и др.; специално внимание ще бъде отделено на насърчаването на достъпно и приобщаващо обучение за всички хора.

educated.png Инвестиции в осигуряване на подходящи средства за съоръжения за съвместно обучение с акцент върху дигитализацията: оборудване, инструменти и т.н., особено тези, които подпомагат развитието на практически и/или дигитални умения и дистанционно обучение, като компютри, оборудване за видеоконференции/дистанционно обучение, VR обучение и т.н.

Изходни индикатори

Цел
(2029)

Резултатни индикатори

Цел
(2029)

RCO85 Участия в съвместни обучителни схеми

2,600 участия

RCR81 Изпълнение на съвместни схеми за обучение

 

1,560 участници

RCO87 Организации, които си сътрудничат през границата

33 Организации

RCR84 Организации, които си сътрудничат през границата след приключване на проекта

16 организации

PSO4 Инвестиции в образование, обучение и услуги за продължаващо през целия живот учене

13 инвестиции

PSR4 Потребители на годишна база на подкрепените инвестиции в образование, обучение и услуги за учене през целия живот

7,800 потребители