Mai Verde

greener.png

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

Mai Verde

Prioritatea 2: O regiune mai ecologică

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică: 93.4 mil euro (din care 73.61 mil FEDR)

Alocare financiară disponibilă pentru proiecte: 86 mil euro (din care 68.8 mil euro FEDR) 

Obiectiv specific 2.4:

Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice 

Programul are în vedere o abordare strategică privind reducerea riscului de dezastre și reziliența în aria eligibilă.

Două operațiuni de importanță strategică se preconizează a fi finanțate în cadrul PO2, SO 2.4:

STREAM 2 - Raționalizarea cooperării transfrontaliere: abordare comună în ceea ce privește rezistența la dezastre

  • Partener principal: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România
  • Parteneri: Direcția Generală Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, Bulgaria; Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Dobrogea” Constanța, România; Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, România; Academia Ministerului de Interne, Bulgaria; Asociația Națională a Voluntarilor din Republica Bulgaria.
  • Bugetul indicativ:19,500,000 euro (FEDR)

RISC Dunărea - Prevenirea Riscului Dunării

  • Partener principal: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, România
  • Parteneri: Administrația Națională „Apele Române”, Ministerul Mediului și Apelor, Bulgaria, Direcția Bazinului Fluviului Dunărea, Bulgaria
  • Bugetul indicativ: 14,000,000 euro (FEDR)

Acțiunile legate de prevenirea și reziliența riscurilor de dezastre vor fi puse în aplicare prin operațiuni de importanță strategică elaborate în comun de autoritățile publice împreună cu alte părți interesate relevante de ambele părți ale frontierei, având în vedere abordările ecosistemice. Acțiunile se vor concentra pe:

 greener-constr.png Îmbunătățirea capacității de prevenire și intervenție a riscurilor în regiunea transfrontalieră, prin dezvoltarea unor centre operaționale comune și a unor planuri comune de intervenție;

 greener-constr.png Creșterea capacității de intervenție și reacție prin investiții în echipamente și vehicule, sisteme informatice etc.;

 greener-constr.png Elaborarea unor programe comune de formare și desfășurarea de exerciții comune, inclusiv a serviciilor de răspuns voluntar;

 greener-constr.png Îmbunătățirea coordonării transfrontaliere și a capacității de adaptare la schimbările climatice și la riscurile asociate acestora (inundații, incendii, secetă hidrologică, poluare);

 greener-constr.png Elaborarea unor metodologii comune de evaluare a riscurilor și de monitorizare a riscurilor în zona transfrontalieră (risc de inundații, inclusiv inundații torențiale, risc de secetă).

Tipurile de acțiuni legate de adaptarea la schimbările climatice vor fi puse în aplicare prin cereri de proiecte specifice/regulate. Câteva exemple ar fi:

 greener.png Sprijinirea schimbărilor comportamentale, prin sensibilizarea publicului, crearea de rețele de comunități și părți interesate și punerea în aplicare a unor activități educaționale cu privire la modul de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice, în special în rândul comunităților locale, al sectorului turismului și al proprietarilor de păduri;

 greener.png Dezvoltarea unor metode și instrumente comune pentru a îmbunătăți capacitatea de planificare, de luare a deciziilor și de intervenție a părților interesate relevante, inclusiv implicarea publicului, în adaptarea la schimbările climatice (de exemplu, identificarea, evaluarea nevoilor, elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor transfrontaliere comune, a planurilor de acțiune, a procedurilor, a metodologiilor, a politicilor, a instrumentelor, a sistemelor de monitorizare etc.);

 greener.png Elaborarea de metode și instrumente de sprijinire a planificării adaptării și a procesului decizional privind măsurile de adaptare la schimbările climatice;

 greener.png Identificarea, evaluarea și reducerea implicațiilor negative ale schimbărilor climatice asupra activităților socioeconomice din zonă (de exemplu, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii, instrumente, planuri, soluții, activități comune de sprijin);

 greener.png Punerea în aplicare a unor măsuri ecosistemice comune pentru adaptarea la schimbările climatice, de exemplu:

  • măsuri de reîmpădurire, conservare și protecție a pădurilor, inclusiv punerea în aplicare a unor sisteme comunitare de monitorizare a pădurilor legate de schimbările climatice;
  • prevenirea și inversarea deșertificării prin gestionarea integrată a terenurilor și a apei (de exemplu, protejarea acoperirii vegetative, plantarea de arbori, crearea de bănci de semințe, îmbogățirea solului cu nutrienți, reintroducerea speciilor selectate, construirea de „zone tampon” verzi);
  • sprijinirea gestionării apei și a terenurilor prin soluții ecologice (de exemplu: swales, restaurarea pârâului și amenajarea naturii, soluții verzi pentru sisteme de drenaj, iazuri de apă pluvială naturalizate etc.)

Indicatori de realizare

Țintă
Finală
(2029)

Indicatori de rezultat

Țintă
(2029)

RCO26 Infrastructură ecologică construită sau modernizată pentru adaptarea la schimbările climatice

67 hectare

RCR35 Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor

 

1,000,000 persoane

RCO84 Acțiuni-pilot elaborate în comun și puse în aplicare în cadrul proiectelor

4 acțiuni pilot

RCR 104 Soluții preluate sau up-scale de către organizații

2 soluții

RCO87 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier

13 organzații

RCR84 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier după finalizarea proiectului

7 organizații

RCO24 Investiții în sisteme noi sau îmbunătățite de monitorizare, pregătire, avertizare și răspuns în caz de dezastre naturale

20,000,000 euro

RCR 37 Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva dezastrelor naturale legate de climă (altele decât inundațiile și incendiile de vegetație)

1,000,000 persoane

RCO122 Investiții în sisteme noi sau îmbunătățite de monitorizare, pregătire, avertizare și răspuns în caz de dezastre împotriva riscurilor naturale care nu sunt legate de climă și a riscurilor legate de activitățile umane

4,000,000 euro

RCR96 Populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva riscurilor naturale care nu sunt legate de climă și a riscurilor legate de activitățile umane

300,000 persoane

Obiectiv specific 2.7:

Îmbunătățirea protecției și a conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Exemple de tipuri de acțiuni (listă neexhaustivă):

 greenerleaf.png Promovarea, facilitarea și încurajarea implicării cetățenilor în protejarea biodiversității, inclusiv în conservarea și utilizarea durabilă a acesteia;

 greenerleaf.png Conservarea biodiversității și a habitatelor prin aplicarea celor mai bune practici din partea agențiilor guvernamentale, a institutelor de cercetare, a organizațiilor neguvernamentale, precum și a participării active a societății civile (de exemplu, sprijinirea restaurării sau îmbunătățirii habitatelor naturale sau seminaturale, crearea de coridoare ecologice sau alte infrastructuri ecologice, inversarea degradării habitatelor, reducerea fragmentării terenurilor sau a peisajului marin și atenuarea presiunilor/amenințărilor etc.).

 greenerleaf.png Protejarea și refacerea naturii și a biodiversității, situate în interiorul și în apropierea așezărilor prin soluții comune adecvate, inclusiv prin crearea de coridoare ecologice, poduri verzi, pasaje ecologice, infrastructuri verzi, ecoducte etc. pentru a reconecta zonele naturale fragmentate artificial;

 greenerleaf.png Sprijinirea colectării de date și a schimbului de informații cu privire la biodiversitate între cele două părți ale frontierei;

 greenerleaf.png Evaluarea, îmbunătățirea și promovarea în comun a serviciilor ecosistemice la nivel local și regional într-un context transfrontalier;

 greenerleaf.png Dezvoltarea și îmbunătățirea ecosistemelor (cum ar fi pădurile, pădurile, râurile, lacurile, coastele, zonele umede, zonele mlăștinoase, parcurile urbane, terenurile cultivate etc.) pentru a-și îmbunătăți potențialele servicii (beneficii) pentru bunăstarea societății (din perspectivă ecologică, estetică, spirituală, de sănătate) pentru a sprijini biodiversitatea și a reduce poluarea;

 greenerleaf.png Schimbul de bune practici și punerea în aplicare a unor soluții ecologice și inovatoare care să abordeze speciile alogene invazive și să consolideze practicile durabile de gestionare a mediului (de exemplu, gestionarea favorabilă polenizatorilor, gestionarea corpurilor de apă, a pădurilor etc.);

 greenerleaf.png Sprijinirea înființării de bănci de semințe, a repopulării materiilor organice din sol și a organismelor care promovează creșterea și stabilirea plantelor, precum și reintroducerea speciilor selectate;

 greenerleaf.png Dezvoltarea infrastructurilor ecologice și sprijinirea biodiversității și protejarea naturii în așezările umane, inclusiv prin: înverzirea acoperișurilor și fațadelor, grădinăritul, promovarea unor soluții ecologice ecologice pentru înlocuirea pesticidelor și a erbicidelor în zonele urbane etc.;

 greenerleaf.png Dezvoltarea de zone verzi, inclusiv conexiuni între spațiile verzi (parcuri urbane, facilități sportive verzi, păduri, verdele malurilor râurilor);

 greenerleaf.png Sensibilizarea cu privire la beneficiile spațiilor verzi, inclusiv în zonele urbane, încurajarea acțiunilor locale pentru așezări mai ecologice și reabilitarea terenurilor dezafectate, impulsionarea schimbărilor comportamentale în ceea ce privește îmbunătățirea protecției și conservării naturii și a biodiversității, precum și reducerea poluării;

 greenerleaf.png Îmbunătățirea controlului poluării prin sprijinirea investițiilor în monitorizarea și colectarea de date privind poluarea aerului, a solului și a apei, în special în zonele urbane, inclusiv prin crearea de instrumente pentru măsurarea calității aerului, solului și apei și prin furnizarea de date în timp real (de exemplu, rețele de senzori și aplicații și platforme care să permită raportarea de către public).

 

 

Indicatori de realizare

Țintă finală
(2029)

Indicatori de rezultat

Țintă
(2029)

RCO84 Acțiuni-pilot elaborate în comun și puse în aplicare în cadrul proiectelor

16 acțiuni pilot

RCR104 Soluții preluate sau up-scale de către organizații

 

8 soluții

RCO87 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier

32 organizații

RCR84 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier după finalizarea proiectului

16 organizații

PSO3 Instrumente puse în aplicare pentru atenuarea poluării

8 instrumente

PSR3 Populația care locuiește în zona acoperită de instrumentele puse în aplicare pentru atenuarea poluării

210,000 persoane

RCO36 Infrastructura ecologică sprijinită în alte scopuri decât adaptarea la schimbările climatice

5 hectare

RCR95 Populația care are acces la infrastructuri ecologice noi sau îmbunătățite


3,750 persoane