EDUCAȚIE

education.png

Caută în website

ARHIVĂ ȘTIRI

EDUCAȚIE

Prioritatea 3: O regiune educată

Buget total, inclusiv fondurile de asistență tehnică: 16.29 mil euro (din care 12.84 mil FEDR)

Alocarea financiară disponibilă pentru proiecte: 15 mil euro (din care 12 mil mil euro FEDR)

Obiectiv specific 4.2

Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online.

Prioritatea noastră reprezintă construirea unei societăți incluzive și coezivă prin educație și cultură, așadar Programul va sprijini o serie de acțiuni în acest sens (listă neexhaustivă):

educated.png Dezvoltarea unor sisteme extinse și structurate de învățare a limbilor străine, ca vector pentru consolidarea încrederii la nivel transfrontalier, pentru crearea bazei pentru viitoarele schimburi și, de asemenea, ca factor de stimulare a ocupării forței de muncă;

educated.png Dezvoltarea unor programe comune de educație și formare transfrontalieră – la fața locului, în zone în care accesibilitatea nu reprezintă un obstacol sau online, utilizând instrumente și metode de învățare digitalizate, în cazul în care prezența fizică nu este o opțiune;

educated.png Dezvoltarea stagiilor sau stagiilor transfrontaliere și a programelor de schimb de studenți pentru tinerii absolvenți/studenți;

educated.png Dezvoltarea de inițiative comune de sprijinire a educației și învățării adulților, inclusiv facilitarea mobilității în scop educațional;

educated.png Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile și întreprinderile de învățământ secundar și superior, în vederea îmbunătățirii orientării către piață și a aspectului de calitate al educației și pentru a oferi tinerilor studenți posibilitatea de a se forma și/sau de a studia de cealaltă parte a frontierei. Sunt avute în vedere în special schimburile pe termen lung;

educated.png Dezvoltarea de parteneriate între instituțiile de educație și formare și părțile interesate, la toate nivelurile de educație (de la începutul până la cel terțiar), pentru a sprijini învățarea reciprocă și schimbul de practici între cadrele didactice și formatorii de ambele părți ale frontierei;

educated.png Elaborarea de inițiative și acțiuni comune pentru a sprijini accesul la educație și formare incluzivă de calitate, inclusiv a educației și învățării adulților (LLL), la grupuri vulnerabile sau marginalizate, inclusiv la persoanele cu handicap, CES („Cerințe/Nevoi educaționale speciale” este o definiție legală și se referă la copiii cu probleme de învățare sau dizabilități care le îngreunează învățarea față de majoritatea copiilor de aceeași vârstă);

educated.png Măsuri comune pentru îmbunătățirea legăturii dintre piața forței de muncă și sistemul de educație și formare;

educated.png Investiții în infrastructura facilităților educaționale (de exemplu, spații de învățare, cum ar fi sălile de clasă, laboratoarele, bibliotecile, atelierele, sălile de sport, spațiile de învățare în aer liber, dar și alte facilități) pentru toate nivelurile de educație și activitățile educaționale (inclusiv cele de remediere și după școală), formarea tehnică și profesională și LLL etc.; se va acorda o atenție deosebită promovării învățării accesibile și incluzive pentru toate persoanele;

educated.png Investiții în asigurarea dotării adecvate a facilităților comune de învățare, cu accent pe digitalizare: echipamente, instrumente etc., în special cele care sprijină dezvoltarea competențelor practice și/sau digitale și a învățării la distanță, cum ar fi computerele, echipamentele de videoconferință/educație la distanță, învățarea VR etc.

 

Indicatori de realizare

Țintă finală
(2029)

Indicatori de rezultat

Țintă
(2029)

RCO85 Participări la programe comune de formare

2,600 participanți

RCR81 Finalizarea programelor comune de formare profesională

 

1,560 participanți

RCO87 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier

33 organizații

RCR84 Organizații care cooperează la nivel transfrontalier după finalizarea proiectului

16 organizații

PSO4 Investiții în educație, formare și servicii de învățare pe tot parcursul vieții

13 investiții

PSR4 Utilizatorii anuali ai investițiilor sprijinite în educație, formare și servicii de învățare pe tot parcursul vieții

7,800 utilizatori